Adatkezelési tájékoztató

 1. BEVEZETŐ

Az STS GROUP Cégcsoport jelen „Adatkezelési tájékoztató” útján tájékoztatja Önt, mint érintett személyt, hogy miként kezeli azon a személyesazonosításra alkalmas, illetve a személyazonosításra nem alkalmas adatokat, amelyeket Ön a Weboldal látogatása során megad.

Az STS GROUP Cégcsoport 1. számú mellékletben szereplő tagjai elkötelezettek az stsgroup.hu alatt elérhető weboldalaik (a továbbiakban: Weboldal) látogatóinak személyes adatai védelme iránt.

Az STS GROUP Cégcsoport a jelen tájékoztatóval tesz eleget az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. Rendelete, Általános Adatvédelmi Rendelet (General Data Protection Regulation) (a továbbiakban: GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 16. § -a szerinti tájékoztatási kötelezettségének.

 1. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

2.1. „adatkezelés”: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

2.2. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között - önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

2.3. „adatközlő”: az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot - az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatot honlapon közzéteszi.

2.4. „adatfeldolgozás”: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége.

2.5. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel - az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel.

2.6. „harmadik ország”: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

2.7. „adatvédelmi incidens”: az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

2.8. „érintett”: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy.

2.9. „azonosítható természetes személy”: az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

2.10. „személyes adat”: az érintettre vonatkozó bármely információ.

2.11. „különleges adat”: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.

2.12. „bűnügyi személyes adat”: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat.

2.13. „hozzájárulás”: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez.

2.14. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely részére személyes adatot az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó hozzáférhetővé tesz.

 1. ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE, ADATAI

STS GROUP Cégcsoport 1. számú mellékletben szereplő tagjai.

Az „Adatkezelési tájékoztató” szóhasználatában Adatkezelő alatt a jelen pontban hivatkozott Társaság(ok) értendő(k).

 1. ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA

Az Adatkezelő a jogszabályban meghatározott feladatai elvégzése során, valamint az általa nyújtott szolgáltatások minden területén, minden természetes személy számára biztosítja a személyes adatokhoz fűződő jogát, illetve az alapvető szabadságjogokat. A személyes adatok elektronikus, gépi és kézi adatkezelése során különösen tiszteletben tartja az adatközlő magánélethez való jogát. Ennek megfelelően az Ön személyes adatainak kezelése során is így jár el.

Az Adatatkezelő tevékenységei elvégzése során is birtokába juthatnak ügyfeleink, partnereink és munkatársaink személyes adatai, ugyanakkor az Adatkezelő nem gyűjt aktívan személyazonosításra alkalmas információkat a Weboldalakról, kivéve, ha Ön azokat kifejezetten és tudatosan megadja (pl. karrier portálunk használatával). Weboldalaink böngészése során bizonyos információk passzívan rögzítésre kerülhetnek.

Az Adatkezelő az érintett által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat az adatkezelési céltól eltérően nem használhatja fel. A személyes adatok harmadik személynek vagy a bíróság, illetve egyéb hatóságok számára történő kiadása – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – kizárólag az erre vonatkozó bírósági, hatósági határozat alapján, vagy az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása alapján lehetséges.

 1. ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A Társaság a személyes adatoka kizárólag a 4. pont szerinti cél eléréshez szükséges legrövidebb ideig, de legkésőbb a jogszabály által meghatározott időtartam lejártáig, ilyen rendelkezés hiányában a személyes adatok Adatkezelő rendelkezésre bocsátásától számított 1 (egy) évig kezeli.

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelését megszünteti, amennyiben az érintett személyes adatainak törlését az Infotv. 14. § e) pontja alapján vagy a GDPR 17. cikkben foglaltak szerint kérte.

 1. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

Az stsgroup.hu Weboldal meglátogatása során Ön személyes adataidat is átadja az Adatkezelő részére. Adatai két módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben, az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel és a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok (süti, más néven cookie, lsd. 8. pont) automatikusan képződnek a számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja a nevét, elérhetőségét, ha a Weboldal használata során személyes kapcsolatba kíván lépni az STS GROUP Cégcsoport bármelyik tagjával.

Az Adatkezelő kizárólag az érintett által megküldött és az ahhoz csatolt egyéb dokumentumokat, illetve az ezekből megismerhető személyes adatokat kezeli.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az Adatkezelő a személyes adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy a saját, illetve harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

 1. AZ ADATKEZELÉS ELVEI

7.1. Személyes adatot kizárólag a 4. pontban meghatározott célból, a tisztesség és törvényesség követelményének megfelelően lehet rögzíteni és kezelni.

7.2. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

7.3. Az adatkezelésnek a 4. pontban meghatározott célokkal arányban kell állnia.

7.4. A Társaság vállalja, hogy a birtokába jutott és általa kezelt személyes adatokat az Infotv., a GDPR, valamint a jelen tájékoztatóban rögzített adatkezelési irányelvek maximális figyelembevételével kezeli, azt a jelen tájékoztatóban meghatározott Adatkezelőn kívül a jelen tájékoztatóban meg nem jelölt vagy illetéktelen harmadik személynek nem szolgáltatja ki.

7.5. A Társaság csak kivételes esetben – bírósági, hatósági határozat vagy törvényi rendelkezés alapján - teszi hozzáférhetővé az érintett személyes adatait harmadik személyek számára.

7.6. A Társaság kötelezi magát, hogy a GDPR 5. cikk (1) bekezdés f) pontban meghatározottaknak megfelelően gondoskodik az adatok integritásáról és bizalmas jellegéről, továbbá a GDPR 32. cikkében foglaltak szerint gondoskodik az adatkezelés biztonságáról. Ennek érdekében, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek biztosítják a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védelmét, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

https://stsgroup.hu/ weboldal bizonyos területein az STS GROUP Cégcsoport „cookie”-kat vagy más néven sütiket használ.

A „cookie”-k a weboldalak által küldött változó tartalmú információ csomagok. A „cookie”-k alkalmazása lehetőséget biztosít a Weboldalakat meglátogató személyek egyes adatainak lekérdezésére, valamint internethasználatának nyomon követésére. A „cookie”’-k segítségével tehát pontosan meghatározható az érintett érdeklődési köre, internet használati szokásai, honlap-látogatási története. A sütik az egyes személyek azonosítására nem képesek, kizárólag azok számítógépének felismerésére alkalmasak. A „cookie”-k alkalmazása semmiféle kockázattal nem jár, azokat a böngészők alapvetően engedélyezik.

Ön beállíthatja webes keresőjét, hogy elfogadjon minden sütit, elutasítsa mindet, vagy értesítse Önt, ha süti érkezik az Ön gépére. Mindegyik webes kereső különböző, így kérjük használja keresője “Segítség” menüjét a sütik beállításainak módosításához.

 1. AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztatót szükség szerint egyoldalúan módosítsa.

 1. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

10.1. Az érintett személyes adatának kezelése ellen az Infotv. 21. §- 24 § szakaszában és a GDPR 21. cikkében meghatározott esetekben érvényesítheti a jogait (tiltakozhat). Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről az érintettet tájékoztatja.

10.2. Az érintett jogai érvényesítése érdekében – a fentieken túl - az Infotv., illetve a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezéseinek megfelelően bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az érintett választása szerint az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

10.3. Az érintett személyes adatainak kezelésével kapcsolatos kérdéssel, illetve az Adattkezelővel szembeni esetleges panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

10.4. Adatkezeléssel kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén az Adatkezelő munkatársai az office@stsgroup.hu elektronikus levelezési címen, valamint a +36-70-678-2091 telefonos elérhetőségen kereshetők meg.

A jelen „Adatkezelési tájékoztató” elválaszthatatlan részét képezik, annak mellékletei.

A jelen „Adatkezelési tájékoztató” 2020. április 1. napjától hatályos.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a Weboldalon más weboldalak ikonjait is megtalálja (pl. Facebook, Twitter, Youtube, stb.), melyre a jelen Adatvédelmi tájékoztató is kiterjed.

 

 1. számú melléklet

- Az STS GROUP Cégcsoport tagjai -

CégnévSzékhelyCégjegyzékszám
STS Engineering & Construction Korlátolt Felelősségű Társaság Munkáltató (rövidített elnevezés: STS Engineering & Construction Kft.)H-9027 Győr, Koroknay Gyula utca 7.08-09-015894
STS Service Kutatási és Műszaki Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített elnevezés: STS Service Kft.)H-9027 Győr, Koroknay Gyula utca 7.08-09-020033
STS Business Befektetési Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített elnevezés: STS Business Kft.)H-9027 Győr, Koroknay Gyula utca 7.08-09-023212
STS PowerPlant Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített elnevezés: STS PowerPlant Kft.)H- 9011 Győr, Gólyarét utca 18.08-09-018138
 1. számú melléklet

- Adatkezelési tájékoztató a Kamerás megfigyelő rendszer alkalmazása során történő az STS GROUP Cégcsoport általi adatkezelésről és az érintett személy jogairól

 1. BEVEZETŐ

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete (2016.04.27.) (a továbbiakban: GDPR)), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), továbbá a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvényben (a továbbiakban: Szvtv.) rögzítettek betartásával és alapján, az STS GROUP Cégcsoport tagja, - lsd. a 3. pontban írtak - (a továbbiakban: Társaság) mint adatkezelő – a székhelyként szolgáló címen, valamint esetlegesen a telephelyként szolgáló címen használatban lévő területeken, az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségekben – képfelvétel készítésére és rögzítésére szolgáló elektronikus megfigyelőrendszert (a továbbiakban: „Kamerarendszer”) működtet.

 1. ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE, ADATAI

A kamerás megfigyelőrendszer üzemeltetője az STS GROUP Cégcsoport 1. számú mellékletében szereplő tagjai (a továbbiakban: Társaság), mely Társaság a kamerákat adatkezelőként üzemelteti.

 1. MAGATARTÁSI SZABÁLYOK

Az STS GROUP Cégcsoport úgy tekinti, hogy aki a létesítményeinek, építkezéseinek, illetve irodáinak területére belép magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen „Adatkezelési tájékoztató” 2. számú mellékletében foglaltakat.

Az STS GROUP Cégcsoport területére/területeire tilos lőfegyvert, lőszert, alkoholt (kivéve reprezentációs célból), kábító és hallucinogén anyagokat, 8 cm penge-hosszúságot meghaladó kést, tőrt (szúró-, vágóeszközt), mérgező, robbanó-,sugárzó-, és vegyi anyagokat, továbbá a közbiztonságra különösen veszélyes eszközöket behozni.

 1. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA, AZ ÉRINTETT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ EGYES ADATKEZELÉS

4.1. A kamerás megfigyelőrendszer a kamerák által megfigyelt területre belépő személy képmását és a felvételen látható cselekvését rögzíti. A kamerás megfigyelőrendszer hangot nem rögzít.

4.2. Az adatkezelő a kamerás megfigyelőrendszert az emberi élet, a testi épség, az üzleti titok védelme, valamint a vagyonvédelem érdekében alkalmazza.

4.3. A felvételek kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerint az adatkezelő jogos érdeke.

4.4. Az adatkezelés célja: az emberi élet, testi épség, személyi szabadság, az üzleti titok védelme és a vagyonvédelem.

4.5. Az adatkezelés jogalapja: az érintett személy – a magánterületnek a közönség számára nyilvános részébe belépő – hozzájárulása. Ezen hozzájárulás ráutaló magatartással is megadható.

4.5.1. Ráutaló magatartás különösen, ha az ott tartózkodó természetes személy a magánterület közönség számára nyilvános részén a törvénynek megfelelően elhelyezett ismertetés ellenére a területre bemegy, kivéve, ha a körülményekből egyértelműen más következik.

 1. AZ ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA, ENNEK HIÁNYÁBAN, EZEN IDŐTARTAM MEGHATÁROZÁSÁNAK SZEMPONTJAI, AZ ADATOK CÍMZETTJEI, CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI, TOVÁBBÁ AZ ADATOK FORRÁSA

Az adatok címzettjei kamerás megfigyelés és rögzítés esetében az érintett, az érintett képviselője (törvényes és ügyleti egyaránt), az érintett jogutódja, bíróság, valamint egyéb hatóság.

Az adatok forrása kamerás megfigyelés és rögzítés esetében közvetlenül az érintettől felvett hozzájárulás.

Az adatok megőrzésének ideje a kamerás megfigyelés és rögzítése esetén - az Szvtv. 31/A. § (3) bekezdése alapján, a felhasználás hiányában legfeljebb a rögzítéstől számított 30 (harminc) nap.

 1. ÉRINTETTEK JOGAI ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSI RENDJE

Az érintett jogaira és azok érvényesítésének rendjére az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak az irányadók.

 1. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Az érintett jogorvoslati lehetőségeire az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak az irányadók.

Keressen minket bizalommal

Kollégáink készséggel állnak rendelkezésére!
office@stsgroup.hu

  Amennyiben kérdése van, vagy ajánlatot szeretne kérni, vegye fel velünk a kapcsolatot.

  AJÁNLATOT KÉREK

  KAPCSOLAT

  +36 70 678 2091
  NYITVATARTÁS

  08:00 – 17:00
  HÉTFŐ – CSÜTÖRTÖK

  08:00 – 14:30
  PÉNTEK
  DNA - Copyright 2021. Design by adatfalo
  Facebook
  LinkedIn
  crosschevron-down